space

Strategic Research Areas 2014–2023

Strategic Research Areas 2014–2023

Research, education and innovation are lifted and intensified through interdisciplinary collaboration with NTNU’s strategic research areas NTNU Energy, NTNU Health, NTNU Oceans and NTNU Sustainability.

NTNU Health

 

Health iconNTNU Health

Innovative solutions to complex health challenges

We develop better tools for early diagnostics and effective treatment and research structure to more integrated solutions. 

Director: Researcher Magnus Steigedal

Areas

NTNU Energy

NTNU Energy

Hovedvekten av den teknologiske forskingskompetansen i Norge er samlet ved NTNU og SINTEF. I fagmiljøene og i skjæringspunktet mellom teknologi, medisin, samfunnsvitenskap, humaniora og kunstfag, ønsker NTNU å bidra til ny kunnskap og nye løsninger på utfordringene i vår tid.

NTNUs strategiske prioriteringer baseres på egne vurderinger av styrker og fortrinn, men de gjenspeiler også forskningsfelt som er utpekt som nasjonalt betydningsfulle for fremtiden.

NTNU har pekt ut ut seks tematiske områder det satses intensivt på. De tematiske områdene inkluderer forskere fra alle relevante fagmiljøer.

Illustrasjonsbilde/FOTO

ENERGI OG PETROLEUM - RESSURSER OG MILJØ:
NTNU er opptatt av å styrke kunnskapsgrunnlaget for bærekraftig produksjon og forbruk av energi. Det er særlig viktig med kunnskap om nye fornybare energikilder og energibærere. Vi arbeider med å utvikle nye løsninger når det gjelder bruk av sol, vind, biobrensel, varmepumper og hydrogen. Smarte bygninger og utslippsfri naturgass er også viktig. Omlegging til mer miljøvennlig energisystem vil stille store krav til politisk og økonomisk vilje til omstilling. Gjennom forskning ønsker NTNU å gi et godt bilde av de utfordringene vi står overfor, og hva som kreves for å finne løsninger.


Illustrasjonsbilde/FOTO

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI (IKT):
NTNUs IKT-forskning skal være av nasjonal og internasjonal betydning. Vår satsing innen IKT er organisert etter moderne metoder for avansert og kreativ forskning. Forskerne skal ha frihet til å gå i dybden innen sine spesialområder. Samtidig utnytter NTNU en mangfoldig faglig bredde - fra fysikk til filosofi - for å utvikle tverrfaglige produkter. Samtidig har NTNU den nødvendige kompetansen, erfaringene og laboratoriene for å arbeide internasjonalt i samarbeid med industrien.


Illustrasjonsbilde/FOTO

MARIN OG MARITIM FORSKNING:
I løpet av de siste 30 årene har NTNU utviklet en vesentlig aktivitet innenfor offshore oljeleting og havbruk. Teknologisk kompetanse på høyt nivå er avgjørende for å opprettholde konkurransedyktighet på disse områdene. Her har NTNU et nasjonalt ansvar. Sammen med SINTEF utføres ca 250 årsverk på disse to feltene årlig. I Trondheim utføres det årlig totalt ca 600 årsverk innenfor marin og maritim forskning. Omtrent 25 doktorgradsstudenter uteksamineres hvert år.


Illustrasjonsbilde/FOTO

MATERIALER:
Forskningen på materialer ved NTNU omfatter en lang rekke disipliner, fra geomaterialer til halvledere. Eksemplene på avanserte konstruksjoner varierer mellom så forskjellige materialer som betong, stål, aluminium og tre, konstruksjoners robusthet og materialer for brenselsceller. Omtrent 100 doktorgradsstipendiater er i arbeid innenfor området, med ca. 20 avlagte doktorgrader i år 2000. Satsingsområdet samarbeider nært med materialteknologisk industri.


Illustrasjonsbilde/FOTO

MEDISINSK TEKNOLOGI:
Metodene for å få innblikk i kroppens tilstand uten å bruke skalpell, har utviklet seg kraftig de seinere åra. I dag kan prosesser i kroppens vev, celler, atomer og gener visualiseres i form av lett forståelige fargebilder. Satsingsområdets mål er å bidra med verdifull ekspertise til de norske helsetjenestene, utnyttelse av det kommersielle potensialet i forskningsresultatene, forskningsresultater som får internasjonal anerkjennelse og betydning.


Illustrasjonsbilde/FOTO

GLOBALISERING :
NTNU har lange tradisjoner med globaliseringsforskning og kompetanse på internasjonalt nivå innenfor flere områder som kan utnyttes i satsingen.

NTNU Oceans

 

Oceans iconNTNU Oceans

Knowledge for a sustainable ocean

We contribute to Norway’s role as a maritime nation through research and outreach activities as Ocean Week.

Director: Associate Professor Siri Granum Carson

Areas